Διεύρυνση του δικτύου συνεργασιών, προσέλκυση νέων πελατών και εξασφάλιση νέων συμβολαίων (εθνικά και διεθνή).
Παροχή έγκαιρων και στοχευμένων πληροφοριών για την ελληνική αγορά Άμυνας και Ασφάλειας και τον ανταγωνισμό (Competitive Intelligence), και διερεύνηση περιφερειακών αγορών ενδιαφέροντος.
Προετοιμασία συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς (εθνικούς και διαγωνισμούς της ΕΕ) στους τομείς Άμυνας και Ασφάλειας.
Άμεση και σε βάθος ανάλυση των διεθνών πολιτικών και στρατιωτικών εξελίξεων που επηρεάζουν τις εργασίες του πελάτη.
Παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε εταιρείες που θέλουν να εισέλθουν στην ελληνικής αγορά Άμυνας και Ασφάλειας.
Δημιουργία τεχνικών ή εμπορικών Consortium ή άλλων συνεργατικών σχημάτων για συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς.
Ανάληψη του administrative project management.
Υποστήριξη στον τομέα της επικοινωνιακής προώθησης της εταιρείας και των προϊόντων της σε εξειδικευμένα μέσα και social media χώρο της Άμυνας και Ασφάλειας.
Οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε σχετικά αντικείμενα και συμβουλευτικών συνεδριών με experts από Ελλάδα και Ευρώπη.
Παρακολούθηση εξελίξεων στα αμυντικά θέματα και παροχή συμβουλών για εμπλουτισμό του.

Συμβουλευτική για την αξιοποίηση των μηχανισμών χρηματοδότησης της ΕΕ.
Ανάληψη απαραίτητων ενεργειών για συμμετοχή σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (European Defence Fund – EDF), Horizon Europe και ειδικότερα:

Δημιουργία κοινοπραξιών ή προώθηση συμμετοχής σε ανταγωνιστικές κοινοπραξίες.
Ανάληψη όλου του administrative φόρτου για τον συντονισμό των μελών της Κοινοπραξίας.
Σύνταξη και υποβολή πρότασης
Παροχή εξειδικευμένης ανάλυσης και συνεχούς ενημέρωσης σχετικά με τους κανονισμούς, πολιτικές και εργαλεία της ΕΕ για την αμυντική βιομηχανία.
Συμβουλευτική και εκπαίδευση για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, προσαρμοσμένων στην ευρωπαϊκή αγορά Άμυνας και Ασφάλειας.
Δημιουργία δικτύου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για καλύτερη υποστήριξη της δραστηριότητας του πελάτη.
Εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκά όργανα (EDA, DG DEFIS, FRONTEX κλπ).

Παρακολούθηση εξελίξεων στα αμυντικά θέματα και παροχή συμβουλών για εμπλουτισμό του εταιρικού portfolio με αξιόλογες τεχνολογικές καινοτομίες.
Αξιολόγηση τεχνολογικών καινοτόμων προτάσεων με βάση την διαμορφούμενη ευρωπαϊκή αμυντική σχεδίαση.
Ανάπτυξη τεχνικών ή εμπορικών συνεργασιών για τη συμμετοχή σε μεγάλους διαγωνισμούς.

Διαθέτουμε μια μεγάλη δεξαμενή συνεργατών, οι οποίοι προέρχονται από τον
χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και διαθέτουν
μεγάλη εμπειρία από την διεκδίκηση και υλοποίηση ερευνητικών και
αναπτυξιακών προγραμμάτων. Συνδυάζοντας τις γνώσεις τους με τα κατάλληλα εργαλεία και μεθοδολογίες αναλαμβάνουμε τη διαχείριση προγραμμάτων (project management) προκειμένου να υλοποιήσουμε προγράμματα ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, την δυσκολία τους ή την ωριμότητά τους.